این سیستم ها به دلیل هدایت حرارتی کم ضریب (K) با چگالی کم ، توزیع سلول های همگن و زمان باز شدن قالب سریع ، عایق بودن بسیار خوبی را ایجاد می کنند.ارتباط با ما