همایش ها و نمایشگاه ها ی گروه صنعتی نامی

حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه خودرو 1399