سری های Nami Rigid که در گروه سیستم های پلی اورتان قرار می گیرند ، به دلیل سلول های بسته در ساختار آنها و همچنین ضریب هدایت حرارتی پایین (lambda) سخت می شوند .
در حقیقت ، سیستم های سخت پلی اورتان دارای ویژگی های عایق حرارتی بسیار بهتری نسبت به سایر مواد عایق هستند.
سیستم های سخت نامی برای استفاده در بسیاری از کاربردهای خاص بخشی، طراحی و تولید شده است.

سیستم فوم سخت نامی (Nami Rigid) برای استفاده در بسیاری از کاربردهای خاص شامل موارد زیر  طراحی وتولید شده است:
• سیستم های پنل پیوسته وناپیوسته 
• سیستم های یخچالی
• سیستم های کرکره ای 
• سیستم های عایق سازی  لوله
• سیستم های چوب مصنوعی 
• سیستم های اسپری 
• سیستم های سردخانه ها واتاق های برودتی 

products view

Refrigerator Systems

very good insulation due to low thermal conductivity (K-factor) with low density, homogeneous cells distribution and fast demolding time.Continuous And Discontinuous Systems

fire resistance, blowing agent, reaction time Spray Systems

fastest-developed construction and building insulating materials