افتتاحیه گروه صنعتی نامی 1397


افتتاح دفتر بازار شرکت رسام پلیمر نامی دی ماه 1397


تقدیرنامه ها و گواهینامه ها


تولیدات گروه صنعتی نامی


ورود به مرکز رشد و حمایت از پروژه های دانشجویی   دانشگاه صنعتی سهند در مهر ماه سال 1397


دوره اطفای حریق در شرکت رسام پلیمر نامی 1398