افتتاحیه گروه صنعتی نامی 1397


افتتاح دفتر بازار شرکت رسام پلیمر نامی دی ماه 1397

Awards and certificates 


Produced by Nami Industrial Group 

ورود به مرکز رشد و حمایت از پروژه های دانشجویی   دانشگاه صنعتی سهند در مهر ماه سال 1397

دوره اطفای حریق در شرکت رسام پلیمر نامی 1398