صادرات محصول به کشور ارمنستان آغاز شد.


صادرات محصولات گروه صنعتی نامی به کشور ارمنستان آغاز شد.


با توجه به اینکه نمونه های ارسالی محصولات پلی یورتان کفش شرکت رسام پلیمر نامی در مقیاس جهانی مورد تایید قرار گرفتند لذا صادرات محصولات به کشور ارمنستان از روز 13 آبان آغاز شد. همچنین توافق گردید تا بازیابی جهت حضور در بازارهای آسیای میانه از طریق ارمنستان آغاز گردد.