حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه ایران پلاست 1399

نمایشگاه ایران پلاست 1399

حضور شرکت رسام پلیمر نامی در چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست 1399

 سازمان یار• تصویری با یک عنوان

 

اولین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه ایران پلاست 1399

 

 

دومین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه ایران پلاست 1399

 

 

سومین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه ایران پلاست 1399

 

 

آخرین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه ایران پلاست 1399