حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه قطعات خودرو 1399

شرکت رسام پلیمر نامی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو 1399 حضور بهم رسانیده است.

نمایشگاه بین المللی خودرو

11 لغایت 14 بهمن 1399

 سازمان یار• تصویری با یک عنوان


اولین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه خودرو 99


 

دومین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه خودرو 99

 


سومین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه خودرو 99


 

آخرین روز حضور شرکت رسام پلیمر نامی در نمایشگاه خودرو 99