حضور شرکت رسام پلیمر نامی در هفتمین نمایشگاه چرم، کیف، کفش 1399

نمایشگاه چرم، کیف، کفش

حضور شرکت رسام پلیمر نامی در هفتمین نمایشگاه بین المللی چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته 1399

 سازمان یار• تصویری با یک عنوان

 

روز اول نمایشگاه بین المللی چرم، کیف و کفش 1399 امپکس

 


 

روز دوم نمایشگاه بین المللی چرم، کیف و کفش 1399 امپکس

 

 

روز سوم نمایشگاه بین المللی چرم، کیف و کفش 1399 امپکس