برگزاری اولین دوره آموزشی شناخت مواد زیره کفش پی یو در مدرسه عالی کیف و کفش دانشگاه آزاد
با همکاری شرکت رسام پلیمر نامی و اتحادیه کفاشان تبریز در شهریور سال 1399

اولین دوره آموزشی شناخت مواد زیره کفش پی یو در مدسه عالی کیف و کفش دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری شرکت رسام پلیمر نامی و اتحادیه کفاشان تبریز در شهریور سال 1399 برگزار گردید.