خدمات تکمیلی:

- کنترل کیفیت سفارشی
- پشتیبانی فنی از فرآیندهای تولید مشتری
- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی فوم  مشتری
- تجزیه و تحلیل پیشرفته فوم و مواد اولیه مشتری